BERKELLAND - Nog niet zo lang geleden ging alles op een grote hoop. Maar afval is in de loop der jaren steeds meer gescheiden. Toch verdwijnt er nog te veel restafval in de grijze container. Dat zou beter gescheiden kunnen worden. De gemeente zet daarom in op een verdere verbetering van het hergebruik van grondstoffen uit afval en verlaging van de verwerkingskosten. Berkelland heeft als doelstelling in 2020 minder dan 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen. De ambitie is zelfs 75 kilo. Nu ligt dat nog op 245 kilo. Het huishoudelijk afval wordt zo veel mogelijk aan de bron al gescheiden, thuis dus. Het vertrekpunt is dat de kosten voor inwoners niet stijgen. Er zijn een viertal scenario's geformuleerd voor de inzameling van huishoudelijk afval in de kernen en voor het buitengebied. De scenario's verschillen onder meer in het gebruik van (mini)containers, de frequentie van ophalen en al dan niet betalen per zak bij het gebruik van ondergronds containers. Tijdens vier inloopavonden worden inwoners geïnformeerd over de gemeentelijke ambities inzake het afvalbeleid. Daarnaast kan men kennis nemen van en zich uitspreken over een viertal scenario's gericht op een nog betere winning van bruikbare grondstoffen uit 'afval'. De inloopavonden zijn ervoor duidelijk te krijgen welke scenario's het meeste draagvlak hebben bij de inwoners van Berkelland. Andere zaken die aan de orde worden gesteld zijn de wijze en frequentie van inzameling van incontinentiemateriaal, grof tuinafval, klein chemisch afval en plastics, metaal en drankenkartons. Oud papier wordt bij voorkeur door verenigingen opgehaald. Maar ook inzameling via een minicontainer, zo mogelijk in samenwerking met diezelfde verenigingen, is hier een te bespreken optie. De inzameling van glas, grof huishoudelijk afval en blad en kerstbomen blijft zoals het is, dat gebeurt naar tevredenheid. De afvalontwikkelingen in het jaar 2018 worden gebruikt om te bekijken wat deze betekenen voor de af te sluiten afvalcontracten het jaar erop. De gemeente treft zelf momenteel voorzieningen om het afval in het gemeentehuis en op de werf goed te scheiden. Ze ziet hier voor zichzelf een voorbeeldfunctie. Volgend jaar zal er dus het een en ander veranderen, met name wat betreft de inhoud van de grijze container. Wat precies? Daar hebben inwoners invloed op. Het college betrekt uitkomsten van het besprokene op de inloopavonden bij haar uiteindelijke besluitvorming. De eerste inloopavond is 5 oktober in De Huve in Eibergen, gevolgd door die op 16 oktober in De Olde Mölle in Neede, 23 oktober in het gemeentehuis in Borculo en 24 oktober in De Luifel in Ruurlo.


Lees volledige artikel op: AchterhoeksNieuws